Charita Třeboň

Charita Třeboň je církevní neziskovou organizací, která byla zřízena českobudějovickým biskupem ThDr. Antonínem Liškou jako účelové zařízení římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou od 1. 9. 2001. Svou profesionalizací navázala na dlouholetou činnost dobrovolníků ve farnosti. Charita Třeboň je organitační složkou  Diecézní charity Č. Budějovice a členem Charity Česká republika.
Předmětem činnosti Charity je pomoc lidem v nouzi na křesťanských principech. Charita Třeboň poskytuje registrované sociální služby osobám v krizi, seniorům a osobám se zdravotním postižením. Provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a dále se věnuje řadě dalších aktivit, mezi které patří např. sbírková činnosti, příprava a realizace kulturních, společenských a dalších aktivit.

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

Základní údaje o organizaci:

Zřizovatel: Biskupství českobudějovické
Statutární orgán: Mgr. Dana Zavadilová, ředitelka Charity Třeboň
Právní forma: evidovaná právnická osoba Ministerstvem kultury ČR v Rejstříku evidovaných právnických,
číslo evidence 8/1-05-712/1998 (4. 10. 1998)

Sídlo: Chelčického 2, 379 01 Třeboň
IČ: 265 20 991
Tel.: 384 721 427; 777 566 971, e-mail: info@trebon.charita.cz, datová schránka: ivxw24g
Číslo účtu: 000000-5981598339/0800  (Česká spořitelna, a.s.)


Sociální služby

V současné době Charita Třeboň realizuje tyto sociální služby, jejichž realizaci zajišťuje 14 zaměstnanců. Své nazastupitelné místo mají při pořádání jednorázových akcí a v zajištění sběru šatstva dobrovolníci. 

Poskytujeme pomoc a podporu seniorům, pečujícím osobám a jejich rodinám. Podporujeme péči o rodinného příslušníka doma v jeho přirozeném prostředí. 

Jsme tady pro všechny ty, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, s jejímž řešením potřebují pomoci. Pomůžeme Vám vše zvládnout a vrátit se do běžného života.

Osobám s lehkým a středně těžkým mentálním postižením či kombinovaným postižením nabízí smysluplné trávení volného času a nácvik dovedností pro pozdější uplatnění na trhu práce.  

Další činnosti: