Občanská poradna Třeboň


  • Tel.: 384 721 427, 775 566 971
 
Chelčického 2, Třeboň, 379 01

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti, osoby (pre)terminálně nemocné, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

Poslání Občanské poradny:

Občanská poradna v Třeboni je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci. Nabízí podporu při zvládání a řešení obtížných životních situací člověka a pomoc při lepší orientaci v jeho právech, oprávněných zájmech a povinnostech.

 

Okruh osob, kterým je služba určena:

- osoby, které potřebují pro zvládnutí své obtížné životní situace informace o tom, jaké mají práva a povinnosti, o možnostech řešení své situace a o dostupných  službách. Služba je určena zejména osobám, které jsou limitovány v uplatnění ve společnosti pro svůj věk, nepříznivý zdravotní stav, sociální situaci, sociálně znevýhodňující prostředí, životní návyky, způsob života.

 

Služby poradny nejsou určeny:

- cizincům bez znalosti českého jazyka a bez tlumočníka

- osobám bez tlumočníka, které se dorozumí pouze znakovou řečí

- osobám jevícím známky požití alkoholu či jiných omamných látek a které nejsou schopny komunikace   na úrovni potřebné k využití služby

- osobám s projevy agresivního chování (verbální a neverbální projevy agrese, např. výhrůžky, křik, slovní napadání, poškozování zařízení, útočný postoj), které ohrožuje pracovníky nebo ostatní uživatele

 

 

 Cíle služby:

1)      cílem je uživatel, který se na základě obdržených informací, rad a podpory                 orientuje ve své obtížné životní situaci a získává možnost ji řešit

2)      cílem je posilovat dovednost uživatelů samostatně a aktivně jednat

 

Občanská poradna poskytuje:

 

V rámci základního poradenství:

a) informace směřující k řešení nepříznivé soc. situace

b) informace o návazných a alternativních soc. službách a jiných formách pomoci, například dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek sociální péče,

c) informace o možnostech využívání běžných dostupných zdrojů pro zabránění soc. vyloučení a zabránění vzniku závislosti na soc. službě

d) informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

 

V rámci odborného poradenství:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

b) sociálně terapeutické činnosti, např. sociálního poradenství, právního poradenství a poradenství o možnosti vzdělávání1

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

 

Další související činnosti:

-         krizová intervence - první pomoc, zvládnutí akutního problému včetně dalších intervencí

-         hygienický servis: a) použití sprchy a WC; b) praní prádla

-         materiální pomoc (jednorázově nákup potravin osobám v krizi, poskytnutí oblečení a vybavení domácnosti ze sběrného místa)

-         zprostředkování duchovní promluvy s knězem nebo pastoračním asistentem

 

 

Zásady: 

 

 

-  individuální přístup k uživateli  (respektování volby a potřeb uživatele; podpora nezávislosti uživatele a  důraz na jeho osobní zodpovědnost)

- anonymita

- diskrétnost

- nestrannost

- bezplatnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Dana Zavadilová - sociální pracovník Ing. Eva Kubešová - ekonomický pracovník Mgr. Alena Brožová - sociální pracovnice
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

AKTUÁLNĚ NÁS PODPOŘILI - KONCERT PRO CHARITU V KLUBU VELBLOUD 12.10.2018

VELIMPEX s.r.o. Dřevovýroba, Český Krumlov

WESPO Bohemia a.s. Č. Budějovice

Bohemia Stone Spedition s.r.o. České Budějovice

EXVO s.r.o. Č. Budějovice

RF TRANS, s.r.o. Č. Budějovice

TCF Vzduchotechnika s.r.o., Prachatice

Obec Doubravice

Transbozen spol. s r.o., Vodňany

PROSTOR - desing, s.r.o., Prachatice

AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.

AUSPI Europe s.r.o. České Budějovice

Bohemia Regent Třeboň

3ImaginaryBoys

 

DĚKUJEME DÁRCŮM!

 
 

Sociální služby Oblastní charity Třeboň podporují

jihočeský kraj          mpsv

 
 

Oblatní charitu Třeboň podporuje

Trebon_logo_horizontalni_barevne

Děkujeme!

 
 

Nadace AGROFERT

Nadační příspěvek Nadace AGROFERT ve výši 150 000 Kč byl využit na zakoupení osobního vozidla pro potřeby Pečovatelské služby Astra.

IMG_20180924_100051

nadace_agrofert_logo