Poslání Sociálně terapeutické dílny Motýl

Sociálně terapeutická dílna Motýl podporuje osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou pracovat na běžném trhu práce, v procesu začleňování se do běžného života. Prostřednictvím aktivního zapojení do činností dílny tak mohou smysluplně využít volný čas a zažívat pocit užitečnosti, sounáležitosti a seberealizace. S ohledem na individuální dovednosti a potřeby podporujeme uživatele v získání a upevňování pracovních návyků, v soběstačnosti, navazování a rozvoji sociálních kontaktů.

Cílová skupina:

Osoby od 16 do 65 let s lehkým nebo středně těžkým mentálním a kombinovaným (mentálním a tělesným, popř. smyslovým) postižením z Třeboňska, Jindřichohradecka a Českobudějovicka, které nemají v době příchodu do služby z důvodu snížené soběstačnosti možnost pracovat na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Služba není poskytována:

-          osobám s vysokou mírou nebo plnou závislostí na pomoci druhé osoby

Pozn.: služba je určena mimo jiné i pro uživatele transformujícího se Domova pro osoby se zdravotním postižením Pístina.

Forma poskytování sociální služby:

Služba sociálně terapeutické dílny Motýl je poskytována ambulantní formou.

Místa poskytování služby:

Chelčického 1, 379 01 Třeboň

Chelčického 2, 379 01 Třeboň

Kapacita služby:

V jednom okamžiku je možné poskytnout službu 10 uživatelům, z toho max. 1 vozíčkáři.

Složení uživatelů a jejich činnosti jsou plánovány tak, aby mohl být zajištěn optimální rozvoj dovedností u všech uživatelů (např. odpolední blok může být určen uživatelům s vyšší mírou podpory).

Provozní doba:

Pondělí:   7.30 – 16.00 hodin

Úterý:      7.30 – 16.00 hodin

Středa:     7.30 – 16.00 hodin

Čtvrtek:   7.30 – 16.00 hodin

Pátek:      7.30 – 16.00 hodin

Služba není poskytována ve dnech, na které připadá státní svátek.

V mimořádných případech (pouze několikrát do roka) může být služba poskytována mimo pravidelnou provozní dobu a to ve dnech, kdy se konají prodejní akce (obvykle trhy) a výstavy, na kterých se prezentuje činnost Oblastní charity Třeboň. S uživateli je minimálně dva týdny předem dojednávána účast na akci, je zohledňován zájem uživatele, jeho motivace a schopnosti.

Kontakty:

vedoucí služby Mgr. Alena Brožová, tel. 775 566 971

sociální pracovnice, tel. 736 503163

telefon do služby - 736503164

E-mail: std.motyl@seznam.cz

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 •     pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 •     poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 •     nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k               sociálnímu začlenění
 •     podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 •    základní sociální poradenství

 

Cíle služby:

  • Vytvoření, zachování a zdokonalování pracovních návyků uživatelů
 • Udržení a rozvoj soběstačnosti uživatelů
 • Vytvoření a rozvoj sociálních kontaktů uživatelů

 

 Zásady:

 • individuální přístup
 • respektování potřeb
 • partnerství
 • aktivizace
 • důstojnost
 • vzájemná tolerance a ohleduplnost
 • orientace na pozitivní stránky uživatele
 • podpora duchovních potřeb
 • integrace

Úhrada za službu:

Uživatelům je služba poskytována bezplatně, uživatelé hradí pouze odebranou stravu v jídelně (dle platného způsobu úhrady stanoveného jídelnou).

Postup sjednání služby a uzavírání smlouvy o poskytování služby:

 • Zájemce může službu kontaktovat osobně, telefonicky, písemně nebo zprostředkovaně (např. opatrovníkem, rodinou, přáteli, známými, institucemi). Při telefonickém či písemném kontaktu je po předání základních informací o službě vždy zájemci nabídnuta osobní informační schůzka a domluven termín setkání se sociální pracovnicí nebo vedoucí STD. Pokud zájemcem není přímo potenciální klient, jsou tomuto zástupci předány základní informace o službě a domluvena osobní schůzka přímo s potenciálním klientem. Na přání zájemce mohou být přítomny na tomto osobním jednání další osoby (např. rodina, opatrovník, kamarád).
 • Osobní jednání se zájemcem vede vždy sociální pracovnice nebo vedoucí STD o každém jednání vyhotoví zápis. Pracovník informuje zájemce jasným a srozumitelným a způsobem zejména o:

                 - účelu poskytované služby

                 - pro koho je služba určena

                 - rozsahu poskytovaných činností

                 - času poskytování

                 - způsobu a podmínkách poskytování služby, zásadách služby

                 - smlouvě o poskytování služby a dojednání cíle spolupráce

 • Pracovník průběžně v rozhovoru ověřuje, zda zájemce sdělovaným informacím porozuměl a v případě potřeby přizpůsobuje styl komunikace schopnostem zájemce. Dále zájemci nabídne možnost prohlídky dílny. Pracovník při setkání zjišťuje, zda zájemce patří do cílové skupiny služby, zda je služba schopna naplnit jeho očekávání a řešit jeho nepříznivou sociální situaci.
 • Pokud pracovník zjistí, že zájemce nepatří do cílové skupiny služby, poskytne mu pouze základní sociální poradenství a doporučí jiné vhodné druhy sociální služby. Důvodem pro odmítnutí zájemce jsou pouze důvody vymezené v § 91, odst. 3 zákona o sociálních službách.
 • Pokud pracovník zjistí, že zájemce patří do cílové skupiny, má zájem stát se klientem a není volná kapacita, domluví se se zájemcem na možném zařazení do evidence zájemců. V případě uvolnění kapacity je pak zájemce ihned kontaktován. Nebo pracovník předá zájemci kontakt na nejbližší sociálně terapeutickou dílnu.
 • Pokud pracovník zjistí, že zájemce patří do cílové skupiny a má zájem stát se klientem služby, předá mu Žádost o přijetí do služby.pdf. Dále se domluví na termínu uzavření Smlouvy_vzor.pdf a předběžném termínu zahájení služby.
 • O přijetí rozhoduje sociální pracovnice spolu s vedoucí služby.

 

Uzavírání smlouvy:

 • Smlouva o poskytnutí sociální služby se uzavírá dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách formou písemnou – dokument Smlouva o poskytování sociální služby.
 • Smlouvu s klientem uzavírá sociální pracovnice STD Motýl (na základě jednání se zájemcem). Smlouva je individualizovaná, tzn., že zohledňuje individuálně dojednaný cíl spolupráce a rozsah základních činností. Před podpisem smlouvy je klient seznámen s obsahem smlouvy, pracovník mu vysvětlí všechny náležitosti smlouvy tak, aby jim skutečně porozuměl (k tomuto účelu slouží Smlouva alternativní verze.pdf. Smlouvu podepisuje sociální pracovnice STD a klient, případně jeho zákonný zástupce, pokud je ustanoven. Smlouva je vyhotovena vždy ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden originál (v případě, že je klient zastoupen opatrovníkem, je smlouva vyhotovena ve 3 stejnopisech, aby smlouvu obdržel klient, opatrovník a poskytovatel služby).

Stížnosti:

Stěžovat si na kvalitu, na způsob poskytování služby nebo na pracovníka může klient kdykoliv, o tomto právu je informován již při uzavírání smlouvy a následně v průběhu poskytování služby. V zájmu klienta může podat stížnost každá osoba, která to považuje za oprávněné.

Forma podání stížnosti: ústní, písemná, příp. jinou formou komunikace (znaková řeč, piktogramy). Služba prošetřuje i stížnosti anonymní. Stížnost může být podána kterémukoliv pracovníkovi služby. Všechny stížnosti jsou evidovány a vyřízeny nejpozději do 28 dnů ode dne jejich podání dle vnitřních pravidel organizace. Osoba, která stížnost podala, je s výsledkem vyřízení stížnosti písemně seznámena. Pokud stěžovatel není spokojen s vyřízením stížnosti, může se odvolat k nadřízenému orgánu nebo institucím, které se zabývají ochranou lidských práv.

Hodnocení služby 2017: 

STD Vyhodnocení dotazníků klientů.pdf

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

AKTUÁLNĚ NÁS PODPOŘILI - KONCERT PRO CHARITU V KLUBU VELBLOUD 12.10.2018

VELIMPEX s.r.o. Dřevovýroba, Český Krumlov

WESPO Bohemia a.s. Č. Budějovice

Bohemia Stone Spedition s.r.o. České Budějovice

EXVO s.r.o. Č. Budějovice

RF TRANS, s.r.o. Č. Budějovice

TCF Vzduchotechnika s.r.o., Prachatice

Obec Doubravice

Transbozen spol. s r.o., Vodňany

PROSTOR - desing, s.r.o., Prachatice

AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.

AUSPI Europe s.r.o. České Budějovice

Bohemia Regent Třeboň

3ImaginaryBoys

 

DĚKUJEME DÁRCŮM!

 
 

Sociální služby Oblastní charity Třeboň podporují

jihočeský kraj          mpsv

 
 

Oblatní charitu Třeboň podporuje

Trebon_logo_horizontalni_barevne

Děkujeme!

 
 

Nadace AGROFERT

Nadační příspěvek Nadace AGROFERT ve výši 150 000 Kč byl využit na zakoupení osobního vozidla pro potřeby Pečovatelské služby Astra.

IMG_20180924_100051

nadace_agrofert_logo