Poslání Pečovatelské služby Astra

Posláním Pečovatelské služby Astra je umožnit osobám z Třeboňska se sníženou soběstačností a sebeobsluhou z důvodu věku, nemoci či zdravotního stavu, zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a necítit se sami. Pomoc a podporu při zvládání každodenních činností uskutečňujeme s důrazem na důstojnost uživatelů podle jejich individuálních potřeb, např. v oblastech hygieny, dovozu obědů, nákupů, obstarávání domácnosti, doprovodů. Rodině a pečujícím osobám služba umožňuje úlevu, odpočinek a načerpání sil.

Sídlo pečovatelské služby:

Pečovatelské služba je terénního charakteru, probíhá v domácnostech uživatelů, zázemí služby se nachází v Chelčického ulici č. 2 v Třeboni.

Kontakty:

Kancelář Oblastní charity Třeboň: tel. 384 721 427

Vedoucí pečovatelské služby Mgr. Dana Zavadilová, tel. 777 566 971 

Sociální pracovnice pečovatelské služby Mgr. Alena Brožová, tel. 775 566 971

Email: charita.trebon@seznam.cz

Provozní doba:

Pracovní dny                       7.30 - 16.00 hodin a  17.30 – 20.30 hodin
Sobota, neděle, svátky       7.00  - 14.30 hodin

Pro zájemce o pečovatelskou službu je určena brožura informační brožura o PS Astra, ve které se seznámí se základními informacemi o poskytované službě a o způsobu jejího sjednání. Tento informační materiál stejně jako Žádost o poskytování PS Astra.pdfje možné také vyzvednout přímo v Oblastní charitě Třeboň, Chelčického 2, Třeboň.

Úhrady uživatelů na poskytované činnosti se řídí platným Sazebníkem.

Okruh osob, kterým je služba poskytována:

Osoby se sníženou soběstačností a sebeobsluhou žijící v Třeboni a přilehlých obcích do
15 km:

 • Senioři – osoba, která dosáhla věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu
 • Osoby se zdravotním postižením 
  – osoba, které byl přiznán invalidní důchod a která ke svému psychickému nebo zdravotnímu stavu         potřebuje pomoc další osoby k zajištění svých potřeb
  – osoba, která potřebuje v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby k zajištění svých potřeb
 • Osoby dlouhodobě a chronicky nemocné
 • Rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Postup sjednání služby a uzavírání smlouvy o poskytování služby:

 • Zájemce o službu vyplní formulář Žádost o poskytování PS Astra.pdf. Na základě jeho podání je zájemce o službu navštíven sociální pracovnicí služby zpravidla spolu s jednou z pečovatelek obvykle ve své domácnosti. Při jednání dochází ke vzájemnému předávání a zprostředkovávání informací, zájemce o službu formuluje své potřeby (popř. mu pracovník s formulací nabídne podporu), sociální pracovník provede sociální šetření, při kterém zjistí, zda žadatel potřebuje sociální službu. Při jednání je zájemce podrobně seznámen se způsobem a podmínkami poskytované služby, s nabídkou činností a jejich úhradou. V případě, že se zájemce rozhodne službu využít, je následně pověřeným pracovníkem sepsána Smlouva o poskytování služby Pečovatelská služba Astra.pdf dle platné legislativy, která individuálně stanovuje rozsah a způsob poskytování služby včetně osobního cíle uživatele (jeho přání a potřeby související se službou). Uživatel může smlouvu vypovědět kdykoli, poskytovatel služby jen za podmínek stanovených ve smlouvě. Uživatel služby je seznámen s pravidly poskytování služby, se svými právy a povinnostmi včetně možnosti podat stížnost na poskytování služby.
 • Uživatel, který není schopen sám jednat nebo porozumět obsahu smlouvy a nemá dosud soudem určenou zastupující osobu, může být v procesu jednání a sepsání Smlouvy o poskytované službě zastupován pověřeným pracovníkem městského úřadu. Sociálním pracovníkem je informován o dalším postupu podání žádosti o zastupování k soudu, které by mělo bezprostředně navazovat a je mu nabídnuta pomoc v tomto postupu.
 • Vyjednávání se zájemce a uzavření smlouvy je pro uživatele bezplatné.

 

Zájemce může být poskytovatelem odmítnut pouze z důvodů stanovených zákonem
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách §91:

- neposkytuje-li sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb;

- není-li dostatečná kapacita k poskytnutí sociální služby;

- situace, kdy osoba, které byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinnosti vyplývající ze smlouvy, žádá opět uzavření smlouvy na tutéž službu v době kratší než 6 měsíců od výpovědi.

 

Poskytované činnosti:

Základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Fakultativní činnosti:

1.  odvoz služebním vozidlem (např. k lékaři, na nákup, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné  služby) jako doplněk základní činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovázení

2.  aktivizační činnosti

3. dohled nad uživatelem

4. úklid chodníku, sněhu

5. péče o domácí zvíře - nakrmení

6. péče o domácí zvíře - vyvenčení do 15 min

7. doprovázení dospělých na vycházky

8. zapůjčení jídlonosiče

Cíle služby:

   1. Podpora a péče při naplňování základních životních potřeb uživatelů v takovém rozsahu a takovým způsobem, aby mohli zůstat žít ve své domácnosti.
   2. Podpora v udržování společenských a rodinných kontaktů a zvyklostí uživatele.
   3. Podpora uživatele v udržení či zlepšení samostatnosti a soběstačnosti.

Zásady:

 •  nezávislost
 •  aktivizace
 •  důstojnost
 •  respekt
 •  partnerství
 •  zodpovědnost
 •  bezpečí
 •  individuální přístup

Hodnocení služby 2017 - PS Vyhodnocení dotazníků klientů.pdf

                                        vyhodnocení dotazníků pro pečující duben 2017 až únor 2018.pdf

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

AKTUÁLNĚ NÁS PODPOŘILI - KONCERT PRO CHARITU V KLUBU VELBLOUD 12.10.2018

VELIMPEX s.r.o. Dřevovýroba, Český Krumlov

WESPO Bohemia a.s. Č. Budějovice

Bohemia Stone Spedition s.r.o. České Budějovice

EXVO s.r.o. Č. Budějovice

RF TRANS, s.r.o. Č. Budějovice

TCF Vzduchotechnika s.r.o., Prachatice

Obec Doubravice

Transbozen spol. s r.o., Vodňany

PROSTOR - desing, s.r.o., Prachatice

AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.

AUSPI Europe s.r.o. České Budějovice

Bohemia Regent Třeboň

3ImaginaryBoys

 

DĚKUJEME DÁRCŮM!

 
 

Sociální služby Oblastní charity Třeboň podporují

jihočeský kraj          mpsv

 
 

Oblatní charitu Třeboň podporuje

Trebon_logo_horizontalni_barevne

Děkujeme!

 
 

Nadace AGROFERT

Nadační příspěvek Nadace AGROFERT ve výši 150 000 Kč byl využit na zakoupení osobního vozidla pro potřeby Pečovatelské služby Astra.

IMG_20180924_100051

nadace_agrofert_logo