SÍDLO PORADNY

Chelčického 2, 379 01 Třeboň

Služba je poskytování je v bezbariérových prostorách v centru města, 5 minut chůze od náměstí. Poradna je umístěna v přízemí domu, svojí nízkoprahovostí je tak snadno přístupná pro uživatele služby.

OCH Třeboň

 

KONTAKTY

kancelář Oblastní charity Třeboň: 384 72 14 27

sociální pracovnice: 775 566 971; 777 566 971

Email: charita.trebon@seznam.cz

 

KONZULTAČNÍ HODINY

pondělí 9.00 - 11.30    12.00 - 16.00

úterý     ZAVŘENO

středa   9.00 - 11.30     12.00 - 16.00

čtvrtek 8.00 - 12.00

pátek   ZAVŘENO

 

POSLÁNÍ

Občanská poradna v Třeboni je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci. Nabízí podporu při zvládání a řešení obtížných životních situací člověka a pomoc při lepší orientaci v jeho právech, oprávněných zájmech a povinnostech.

 

OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA

Osoby, které potřebují pro zvládnutí své obtížné životní situace informace o tom, jaké mají práva a povinnosti, o možnostech řešení své situace a o dostupných službách. Služba je určena zejména osobám, které jsou limitovány v uplatnění ve společnosti pro svůj věk, nepříznivý zdravotní stav, sociální situaci, sociálně znevýhodňující prostředí, životní návyky, způsob života.

 

Služby poradny nejsou určeny:

 • cizincům bez znalosti českého jazyka a bez tlumočníka
 • osobám bez tlumočníka, které se dorozumí pouze znakovou řečí
 • osobám jevícím známky požití alkoholu či jiných omamných látek a které nejsou schopny komunikace na úrovni potřebné k využití služby
 • osobám s projevy agresivního chování (verbální a neverbální projevy agrese, např. výhrůžky, křik, slovní napadání, poškozování zařízení, útočný postoj), které ohrožuje pracovníky nebo ostatní uživatele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   

Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána ústní a adekvátně srozumitelnou formou sociálním pracovníkem.

CÍLE SLUŽBY

1. cílem je uživatel, který se na základě obdržených informací, rad a podpory orientuje ve své obtížné životní situaci a získává možnost ji řešit                                                                                                                
2.cílem je posilovat dovednost uživatelů samostatně a aktivně jednat                                

                                                                                                                                                                                                                     ZÁSADY

  • individuální přístup k uživateli (respektování volby a potřeb uživatele; podpora nezávislosti uživatele a důraz na jeho osobní zodpovědnost)
  • anonymita (uživatel služby může vystupovat anonymně)
  • diskrétnost (žádná informace, zjištěná od uživatele v průběhu poradenského procesu, nebude bez jeho výslovného souhlasu předána nikomu mimo službu, týká se i informace o tom, zda uživatel službu využívá. Poradce považuje všechna sdělení uživatelů za důvěrná. Poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy - oznamovací povinnost.)
  • nestrannost (služby poradny jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, barvy pleti, pohlaví, zdravotního stavu, rodinného stavu, sexuální orientace, věku, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního postavení apod. Poradce neovlivňuje výběr řešení, pouze předkládá uživateli dostupné možnosti.) 
  • bezplatnost (za poskytnutou službu uživatel nic nehradí)

 

FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

ambulantní forma služba

 

KAPACITA SLUŽBY

Okamžitá kapacita ambulantní formy: max. 1 osoba

Okamžitá kapacita je stanovena tak, že v jednom okamžiku může jeden pracovník poskytnout službu 1 klientovi.

 

ÚHRADA ZA SLUŽBU

Uživatelům je služba poskytována bezplatně.

 

SLUŽBA OBSAHUJE TYTO ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb (poskytnutí informací klientovi o dalších subjektech, které nabízejí potřebnou pomoc při řešení situace klienta, či zprostředkování kontaktu s těmito subjekty, doprovod klienta na úřady, školy či další instituce)
 2. sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání (poskytování socioterapeutických činností vede k udržení či rozvoji osobních a sociálních schopností a dovedností, které podporují začleňování osob).  
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (podpora uživatele při vyřizování záležitostí např. na úřadech, u pronajímatelů bytů, věřitelů, dodavatelů energie, plynu formou doprovodu nebo předáním informací, instrukcemi či nácvikem)

 

Poradna zajišťuje poradenství v oblastech:

 • pracovně – právní vztahy
 • majetkoprávní vztahy
 • řešení dluhů (exekuce, insolvence, rodinný rozpočet apod.)
 • sociální dávky
 • bydlení a sousedské vztahy
 • rodina a mezilidské vztahy
 • domácí násilí
 • základy práva v ČR
 • sociální terapie

Poradna poskytuje také specializované poradenství v oblasti dluhové problematiky, proto je sociální pracovník odborně vybaven pro pomoc a podporu uživatelů v celém procesu řešení jejich zadlužení (např. vyjednávání s věřiteli, sestavení splátkového kalendáře, rodinného rozpočtu, jednání s exekutory, pomoc s podáním návrhu na oddlužení k soudu, podpora uživatele po dobu plnění podmínek oddlužení). S tím souvisí podpora uživatele i v dalších oblastech života, které jsou často dluhy dotčeny (zaměstnání, bydlení, vztahy).

Od 1.10.2018 jsme získali od ministerstava spravedlnosti akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, identifikační číslo AO-052-2018.

Nedílnou součástí služby odborného sociálního poradenství je poskytnutí základního poradenství a předání potřebných informací zájemcům o službu, kteří se obrátí na poradnu s problematikou, jejíž řešení již není v kompetenci pracovníků poradny.

Hodnocení služby 2017 - Vyhodnocení dotazníků spokojenosti klientů

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

AKTUÁLNĚ NÁS PODPOŘILI - KONCERT PRO CHARITU V KLUBU VELBLOUD 12.10.2018

VELIMPEX s.r.o. Dřevovýroba, Český Krumlov

WESPO Bohemia a.s. Č. Budějovice

Bohemia Stone Spedition s.r.o. České Budějovice

EXVO s.r.o. Č. Budějovice

RF TRANS, s.r.o. Č. Budějovice

TCF Vzduchotechnika s.r.o., Prachatice

Obec Doubravice

Transbozen spol. s r.o., Vodňany

PROSTOR - desing, s.r.o., Prachatice

AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.

AUSPI Europe s.r.o. České Budějovice

Bohemia Regent Třeboň

3ImaginaryBoys

 

DĚKUJEME DÁRCŮM!

 
 

Sociální služby Oblastní charity Třeboň podporují

jihočeský kraj          mpsv

 
 

Oblatní charitu Třeboň podporuje

Trebon_logo_horizontalni_barevne

Děkujeme!

 
 

Nadace AGROFERT

Nadační příspěvek Nadace AGROFERT ve výši 150 000 Kč byl využit na zakoupení osobního vozidla pro potřeby Pečovatelské služby Astra.

IMG_20180924_100051

nadace_agrofert_logo