Jak můžete podpořit činnost Oblastní charity Třeboň?

Oblastní charita Třeboň pomáhá svými službami a činnostmi těm, kteří pomoc potřebují – ať již vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu nemají dostatek sil postarat se sami o sebe či se právě nachází ve složitém období svého života, ze kterého hledají cestu dál a potřebují podporu k tomu, aby zvládli vyřešit svoje problémy či sílu unést tíhu prožívaných emocí a pocitů s tímto obdobím spojených. Má-li být naše odborná a kvalitní pomoc potřebným občanům dostupná, potřebujeme pro její realizaci zajistit finanční prostředky. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru naší činnosti jsme limitováni ve zdrojích, ze kterých můžeme čerpat a proto se bez podpory dárců a příznivců neobejdeme. Těm, kteří naši činnost již podpořili či průběžně podporují upřímně děkujeme a vážíme si jejich zájmu a otevřeného srdce. I vy můžete pomáhat spolu s námi – stát se dárcem a našim prostřednictvím tak projevit, že nejste lhostejní k osudu jiných lidí.

Rozhodnete-li se podpořit naší činnost, máte několik možností:

 1. finanční dary

 2. materiální dary

 3. dobrovolnictví

 4. další formy

 

 

1.      Finanční dary

 • hotovost do pokladny v kanceláři Oblastní charity Třeboň (Chelčického 2)
 • poštovní poukázkou (na účet číslo: 0200000056/7940 Sparkasse Waldviertler
  nebo na adresu Oblastní charita Třeboň, Chelčického 2, 379 01 Třeboň)
 • bezhotovostním převodem na účet číslo: 0200000056/7940 u Sparkasse Waldviertler

Důležité je vědět, z jaké pozice finanční dar věnujete. To lze učinit třemi způsoby:

A.     jako běžný občan, zaměstnanec firmy nebo organizace – fyzická osoba

B.     jako podnikatel (např. živnostník) – fyzická osoba s přiděleným identifikačním číslem

C.     jako zástupce firmy – právnická osoba

A + B) V prvních dvou případech je dárcem fyzická osoba. Dárci je vždy vystaven doklad o poskytnutém daru (darovací smlouva, při hotovostní platbě postačí pouze příjmový  pokladní doklad). V darovací smlouvě nebo na příjmovém pokladním dokladu musí být vždy uveden účel, na který dar věnujete. Nárok na vaše daňové zvýhodnění vzniká, pokud je tento účel v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., § 15 odst. 1, kde jsou účely taxativně vyjmenovány.

Pokud jste fyzickou osobou bez identifikačního čísla, odevzdejte doklad o poskytnutém daru zaměstnavateli do 15. 2. následujícího roku, který je povinen zohlednit dar při zpracování vašeho ročního zúčtování daně.

Fyzické osoby podnikatelé (živnostníci) zohlední doklad o daru při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Dárce – fyzická osoba může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 %hodnoty základu daně.

C) Je-li poskytovatelem podpory firma nebo organizace, rozlišujeme dvě možnosti, jak podporovat naši organizaci – darování a sponzoring.


Darem rozumíme bezúplatný převod majetku (peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch), který realizujeme na základě darovací smlouvy dle občanského zákoníku § 628 a násl. Pro potřeby zvýhodnění při zdanění je třeba v darovací smlouvě uvést účel podle zákona č. 586/1992 Sb., § 20 odstavec 8.


Od darování je nutné odlišit sponzorování, které je založeno na poskytnutí propagační a reklamní služby naší organizací sponzorovi. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby. Smlouva v tomto případě není smlouvou darovací, ale smlouvou o reklamě. Náklady na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné položky „dary“ tak sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výši.

 

 

2. Materiální (věcné) dary

Tato forma darů je pro dárce způsobem jak Oblastní charitu Třeboň podpořit např. svými výrobky či službami, které pomohou zajistit naší technickou a materiální vybavenost. Materiální (věcné) dary mohou být účelové a dar je použit dle přání dárce a našich možností.  Dle vzájemné dohody ředitelky a dárce je vystavena Darovací smlouva podle § 628 a násl. Občanského zákoníku či může být dar přijat anonymně.

 • automobily, mopedy, jízdní kola (pro zajištění terénní Pečovatelské služby Astra - odkaz)
 • drogistické zboží
 • funkční výpočetní technika a elektronika
 • kancelářské zboží a spotřební materiál, kancelářské vybavení
 • nevyužité kompenzační pomůcky (pro půjčovnu kompenzačních pomůcek - odkaz)

 

3. Dobrovolnictví

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti.

Pomoc dobrovolníků v Oblastní charitě Třeboň je vítaná zejména při organizaci jednorázových akcí (ples, Tříkrálová sbírka, výstavy, koncerty, aj.) či pro zajištění otevíracích hodin sběru šatstva. Také je možné působit jako dobrovolník v Pečovatelské službě Astra a přispět svojí pomocí našim profesionálním pečovatelkám při zajištění činností seniorům a osobám se zdravotním postižením.

 

4. Další formy

Pomáhat spolu s námi můžete také prostřednictvím různých charitativních akcí a sbírek – mezi nejznámější veřejnou sbírku patří Tříkrálová sbírka, která má v Třeboni a okolí více než desetiletou tradici. Svojí účastí na benefiční akci – již tradiční Charitní ples – se stáváte dárcem prostřednictvím zaplacení vstupného a zakoupením tomboly, kdy výtěžek akce je vždy určen na realizaci našich služeb.

Dárce formou sepsání závěti může rozhodnout o přidělení svého osobního majetku nebo jeho části Oblastní charitě Třeboň, přičemž tento odkaz často představuje přirozené vyústění celoživotní snahy a podpory dobré věci. Budete-li nás kontaktovat, můžeme poskytnout informace o množnostech jak diskrétně a efektivně realizovat tento krok. 


V případě, že uvažujete o způsobu podpory Oblastní charity Třeboň nebo jste se již pro nějaký rozhodli, můžete v případě zájmu o další informace nebo osobní schůzku kontaktovat ředitelku na telefonním čísle 777 566 971 nebo na emailu: charita.trebon@seznam.cz.

Podpořte nás
 

Nadace AGROFERT

Nadační příspěvek Nadace AGROFERT ve výši 150 000 Kč byl využit na zakoupení osobního vozidla pro potřeby Pečovatelské služby Astra.

IMG_20180924_100051

nadace_agrofert_logo