Jak můžete podpořit činnost Oblastní charity Třeboň?

Oblastní charita Třeboň pomáhá svými službami a činnostmi těm, kteří pomoc potřebují – ať již vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu nemají dostatek sil postarat se sami o sebe či se právě nachází ve složitém období svého života, ze kterého hledají cestu dál a potřebují podporu k tomu, aby zvládli vyřešit svoje problémy či sílu unést tíhu prožívaných emocí a pocitů s tímto obdobím spojených. Má-li být naše odborná a kvalitní pomoc potřebným občanům dostupná, potřebujeme pro její realizaci zajistit finanční prostředky. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru naší činnosti jsme limitováni ve zdrojích, ze kterých můžeme čerpat a proto se bez podpory dárců a příznivců neobejdeme. Těm, kteří naši činnost již podpořili či průběžně podporují upřímně děkujeme a vážíme si jejich zájmu a otevřeného srdce. I vy můžete pomáhat spolu s námi – stát se dárcem a našim prostřednictvím tak projevit, že nejste lhostejní k osudu jiných lidí.

Rozhodnete-li se podpořit naší činnost, máte několik možností:

 1. finanční dary

 2. materiální dary

 3. dobrovolnictví

 4. další formy

 

 

1.      Finanční dary

 • hotovost do pokladny v kanceláři Oblastní charity Třeboň (Chelčického 2)
 • poštovní poukázkou (na účet číslo: 0200000056/7940 Sparkasse Waldviertler
  nebo na adresu Oblastní charita Třeboň, Chelčického 2, 379 01 Třeboň)
 • bezhotovostním převodem na účet číslo: 0200000056/7940 u Sparkasse Waldviertler

Důležité je vědět, z jaké pozice finanční dar věnujete. To lze učinit třemi způsoby:

A.     jako běžný občan, zaměstnanec firmy nebo organizace – fyzická osoba

B.     jako podnikatel (např. živnostník) – fyzická osoba s přiděleným identifikačním číslem

C.     jako zástupce firmy – právnická osoba

A + B) V prvních dvou případech je dárcem fyzická osoba. Dárci je vždy vystaven doklad o poskytnutém daru (darovací smlouva, při hotovostní platbě postačí pouze příjmový  pokladní doklad). V darovací smlouvě nebo na příjmovém pokladním dokladu musí být vždy uveden účel, na který dar věnujete. Nárok na vaše daňové zvýhodnění vzniká, pokud je tento účel v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., § 15 odst. 1, kde jsou účely taxativně vyjmenovány.

Pokud jste fyzickou osobou bez identifikačního čísla, odevzdejte doklad o poskytnutém daru zaměstnavateli do 15. 2. následujícího roku, který je povinen zohlednit dar při zpracování vašeho ročního zúčtování daně.

Fyzické osoby podnikatelé (živnostníci) zohlední doklad o daru při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Dárce – fyzická osoba může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 %hodnoty základu daně.

C) Je-li poskytovatelem podpory firma nebo organizace, rozlišujeme dvě možnosti, jak podporovat naši organizaci – darování a sponzoring.


Darem rozumíme bezúplatný převod majetku (peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch), který realizujeme na základě darovací smlouvy dle občanského zákoníku § 628 a násl. Pro potřeby zvýhodnění při zdanění je třeba v darovací smlouvě uvést účel podle zákona č. 586/1992 Sb., § 20 odstavec 8.


Od darování je nutné odlišit sponzorování, které je založeno na poskytnutí propagační a reklamní služby naší organizací sponzorovi. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby. Smlouva v tomto případě není smlouvou darovací, ale smlouvou o reklamě. Náklady na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné položky „dary“ tak sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výši.

 

 

2. Materiální (věcné) dary

Tato forma darů je pro dárce způsobem jak Oblastní charitu Třeboň podpořit např. svými výrobky či službami, které pomohou zajistit naší technickou a materiální vybavenost. Materiální (věcné) dary mohou být účelové a dar je použit dle přání dárce a našich možností.  Dle vzájemné dohody ředitelky a dárce je vystavena Darovací smlouva podle § 628 a násl. Občanského zákoníku či může být dar přijat anonymně.

 • automobily, mopedy, jízdní kola (pro zajištění terénní Pečovatelské služby Astra - odkaz)
 • drogistické zboží
 • funkční výpočetní technika a elektronika
 • kancelářské zboží a spotřební materiál, kancelářské vybavení
 • nevyužité kompenzační pomůcky (pro půjčovnu kompenzačních pomůcek - odkaz)

 

3. Dobrovolnictví

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti.

Pomoc dobrovolníků v Oblastní charitě Třeboň je vítaná zejména při organizaci jednorázových akcí (ples, Tříkrálová sbírka, výstavy, koncerty, aj.) či pro zajištění otevíracích hodin sběru šatstva. Také je možné působit jako dobrovolník v Pečovatelské službě Astra a přispět svojí pomocí našim profesionálním pečovatelkám při zajištění činností seniorům a osobám se zdravotním postižením.

 

4. Další formy

Pomáhat spolu s námi můžete také prostřednictvím různých charitativních akcí a sbírek – mezi nejznámější veřejnou sbírku patří Tříkrálová sbírka, která má v Třeboni a okolí více než desetiletou tradici. Svojí účastí na benefiční akci – již tradiční Charitní ples – se stáváte dárcem prostřednictvím zaplacení vstupného a zakoupením tomboly, kdy výtěžek akce je vždy určen na realizaci našich služeb.

Dárce formou sepsání závěti může rozhodnout o přidělení svého osobního majetku nebo jeho části Oblastní charitě Třeboň, přičemž tento odkaz často představuje přirozené vyústění celoživotní snahy a podpory dobré věci. Budete-li nás kontaktovat, můžeme poskytnout informace o množnostech jak diskrétně a efektivně realizovat tento krok. 


V případě, že uvažujete o způsobu podpory Oblastní charity Třeboň nebo jste se již pro nějaký rozhodli, můžete v případě zájmu o další informace nebo osobní schůzku kontaktovat ředitelku na telefonním čísle 777 566 971 nebo na emailu: charita.trebon@seznam.cz.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

AKTUÁLNĚ NÁS PODPOŘILI - KONCERT PRO CHARITU V KLUBU VELBLOUD 12.10.2018

VELIMPEX s.r.o. Dřevovýroba, Český Krumlov

WESPO Bohemia a.s. Č. Budějovice

Bohemia Stone Spedition s.r.o. České Budějovice

EXVO s.r.o. Č. Budějovice

RF TRANS, s.r.o. Č. Budějovice

TCF Vzduchotechnika s.r.o., Prachatice

Obec Doubravice

Transbozen spol. s r.o., Vodňany

PROSTOR - desing, s.r.o., Prachatice

AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.

AUSPI Europe s.r.o. České Budějovice

Bohemia Regent Třeboň

3ImaginaryBoys

 

DĚKUJEME DÁRCŮM!

 
 

Sociální služby Oblastní charity Třeboň podporují

jihočeský kraj          mpsv

 
 

Oblatní charitu Třeboň podporuje

Trebon_logo_horizontalni_barevne

Děkujeme!

 
 

Nadace AGROFERT

Nadační příspěvek Nadace AGROFERT ve výši 150 000 Kč byl využit na zakoupení osobního vozidla pro potřeby Pečovatelské služby Astra.

IMG_20180924_100051

nadace_agrofert_logo