Poslání Pečovatelské služby Astra

Posláním Pečovatelské služby Astra je umožnit osobám z Třeboňska se sníženou soběstačností a sebeobsluhou z důvodu věku, nemoci či zdravotního stavu, zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a necítit se sami. Pomoc a podporu při zvládání každodenních činností uskutečňujeme s důrazem na důstojnost uživatelů podle jejich individuálních potřeb, např. v oblastech hygieny, dovozu obědů, nákupů, obstarávání domácnosti, doprovodů. Rodině a pečujícím osobám služba umožňuje úlevu, odpočinek a načerpání sil.

Sídlo pečovatelské služby:

Pečovatelské služba je terénního charakteru, probíhá v domácnostech uživatelů, zázemí služby se nachází v Chelčického ulici č. 2 v Třeboni.

Kontakty:

Kancelář Oblastní charity Třeboň: tel. 384 721 427

Vedoucí pečovatelské služby Mgr. Dana Zavadilová, tel. 777 566 971 

Sociální pracovnice pečovatelské služby Mgr. Alena Brožová, tel. 775 566 971

Email: charita.trebon@seznam.cz

Provozní doba:

Pracovní dny                       7.30 - 16.00 hodin a  17.30 – 20.30 hodin
Sobota, neděle, svátky       7.00  - 14.30 hodin

Pro zájemce o pečovatelskou službu je určena brožura informační brožura o PS Astra, ve které se seznámí se základními informacemi o poskytované službě a o způsobu jejího sjednání. Tento informační materiál stejně jako Žádost o poskytování PS Astra je možné také vyzvednout přímo v Oblastní charitě Třeboň, Chelčického 2, Třeboň.

Úhrady uživatelů na poskytované činnosti se řídí platným Sazebníkem.

Okruh osob, kterým je služba poskytována:

Osoby se sníženou soběstačností a sebeobsluhou žijící v Třeboni a přilehlých obcích do
15 km:

 • Senioři – osoba, která dosáhla věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu
 • Osoby se zdravotním postižením 
  – osoba, které byl přiznán invalidní důchod a která ke svému psychickému nebo zdravotnímu stavu         potřebuje pomoc další osoby k zajištění svých potřeb
  – osoba, která potřebuje v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby k zajištění svých potřeb
 • Osoby dlouhodobě a chronicky nemocné
 • Rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Postup sjednání služby a uzavírání smlouvy o poskytování služby:

 • Zájemce o službu vyplní formulář Žádost o poskytování PS Astra. Na základě jeho podání je zájemce o službu navštíven sociální pracovnicí služby ve své domácnosti, informován o podmínkách služby. V případě zájmu zájemce je následně uzavřena Smlouva o poskytování služby dle platné legislativy, která individuálně stanovuje rozsah a způsob poskytování služby včetně osobního cíle uživatele (jeho přání a potřeby související se službou).
 • Uživatel, který není schopen sám jednat nebo porozumět obsahu smlouvy a nemá dosud soudem určenou zastupující osobu, může být v procesu jednání a sepsání Smlouvy o poskytované službě zastupován pověřeným pracovníkem městského úřadu. Sociálním pracovníkem je informován o dalším postupu podání žádosti o zastupování k soudu, které by mělo bezprostředně navazovat a je mu nabídnuta pomoc v tomto postupu.
 • Vyjednávání se zájemce a uzavření smlouvy je pro uživatele bezplatné.

Poskytované činnosti:

Základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Fakultativní činnosti:

1.  odvoz služebním vozidlem (např. k lékaři, na nákup, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné  služby) jako doplněk základní činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovázení

2.  aktivizační činnosti

3. dohled nad uživatelem

4. úklid chodníku, sněhu

5. péče o domácí zvíře - nakrmení

6. péče o domácí zvíře - vyvenčení do 15 min

7. doprovázení dospělých na vycházky

8. zapůjčení jídlonosiče

Cíle služby:

   1. Podpora a péče při naplňování základních životních potřeb uživatelů v takovém rozsahu a takovým způsobem, aby mohli zůstat žít ve své domácnosti.
   2. Podpora v udržování společenských a rodinných kontaktů a zvyklostí uživatele.
   3. Podpora uživatele v udržení či zlepšení samostatnosti a soběstačnosti.

Zásady:

 •  nezávislost
 •  aktivizace
 •  důstojnost
 •  respekt
 •  partnerství
 •  zodpovědnost
 •  bezpečí
 •  individuální přístup

Hodnocení služby 2017 - PS Vyhodnocení dotazníků klientů.pdf

                                        vyhodnocení dotazníků pro pečující duben 2017 až únor 2018.pdf