SÍDLO PORADNY

Chelčického 2, 379 01 Třeboň

Služba je poskytování je v bezbariérových prostorách v centru města, 5 minut chůze od náměstí. Poradna je umístěna v přízemí domu, svojí nízkoprahovostí je tak snadno přístupná pro uživatele služby.

 

KONTAKTY

Telefon: 384 72 14 27

Mobil: 775 566 971, 777 566 971

Email: charita.trebon@seznam.cz

 

KONZULTAČNÍ HODINY

pondělí 9.00 - 11.30    12.00 - 16.00

úterý     ZAVŘENO

středa   9.00 - 11.30     12.00 - 16.00

čtvrtek 8.00 - 12.00

pátek   ZAVŘENO

 

POSLÁNÍ

Občanská poradna v Třeboni je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci. Nabízí podporu při zvládání a řešení obtížných životních situací člověka a pomoc při lepší orientaci v jeho právech, oprávněných zájmech a povinnostech.

 

OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA

Osoby, které potřebují pro zvládnutí své obtížné životní situace informace o tom, jaké mají práva a povinnosti, o možnostech řešení své situace a o dostupných službách. Služba je určena zejména osobám, které jsou limitovány v uplatnění ve společnosti pro svůj věk, nepříznivý zdravotní stav, sociální situaci, sociálně znevýhodňující prostředí, životní návyky, způsob života.

 

Služby poradny nejsou určeny:

 • cizincům bez znalosti českého jazyka a bez tlumočníka
 • osobám bez tlumočníka, které se dorozumí pouze znakovou řečí
 • osobám jevícím známky požití alkoholu či jiných omamných látek a které nejsou schopny komunikace na úrovni potřebné k využití služby
 • osobám s projevy agresivního chování (verbální a neverbální projevy agrese, např. výhrůžky, křik, slovní napadání, poškozování zařízení, útočný postoj), které ohrožuje pracovníky nebo ostatní uživatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  CÍLE SLUŽBY

  1. cílem je uživatel, který se na základě obdržených informací, rad a podpory orientuje ve své obtížné životní situaci a získává možnost ji řešit                                                                                                                 2.cílem je posilovat dovednost uživatelů samostatně a aktivně jednat                                

                                                                                                                                                                                                                       ZÁSADY

   • individuální přístup k uživateli (respektování volby a potřeb uživatele; podpora nezávislosti uživatele a důraz na jeho osobní zodpovědnost)
   • anonymita
   • diskrétnost
   • nestrannost
   • bezplatnost

 

FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

ambulantní forma služba

 

KAPACITA SLUŽBY

Okamžitá kapacita ambulantní formy: max. 1 osoba

Okamžitá kapacita je stanovena tak, že v jednom okamžiku může jeden pracovník poskytnout službu 1 klientovi.

 

ÚHRADA ZA SLUŽBU

Uživatelům je služba poskytována bezplatně.

 

SLUŽBA OBSAHUJE TYTO ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb (poskytnutí informací klientovi o dalších subjektech, které nabízejí potřebnou pomoc při řešení situace klienta, či zprostředkování kontaktu s těmito subjekty, doprovod klienta na úřady, školy či další instituce)
 2. sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání (poskytování socioterapeutických činností vede k udržení či rozvoji osobních a sociálních schopností a dovedností, které podporují začleňování osob).  
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (podpora uživatele při vyřizování záležitostí např. na úřadech, u pronajímatelů bytů, věřitelů, dodavatelů energie, plynu formou doprovodu nebo předáním informací, instrukcemi či nácvikem)

 

Poradna zajišťuje poradenství v oblastech:

 • pracovně – právní vztahy
 • majetkoprávní vztahy
 • řešení dluhů (exekuce, insolvence, rodinný rozpočet apod.)
 • sociální dávky
 • bydlení a sousedské vztahy
 • rodina a mezilidské vztahy
 • domácí násilí
 • základy práva v ČR
 • sociální terapie

Poradna poskytuje také specializované poradenství v oblasti dluhové problematiky, proto je sociální pracovník odborně vybaven pro pomoc a podporu uživatelů v celém procesu řešení jejich zadlužení (např. vyjednávání s věřiteli, sestavení splátkového kalendáře, rodinného rozpočtu, jednání s exekutory, pomoc s podáním návrhu na oddlužení k soudu, podpora uživatele po dobu plnění podmínek oddlužení). S tím souvisí podpora uživatele i v dalších oblastech života, které jsou často dluhy dotčeny (zaměstnání, bydlení, vztahy).

Nedílnou součástí služby odborného sociálního poradenství je poskytnutí základního poradenství a předání potřebných informací zájemcům o službu, kteří se obrátí na poradnu s problematikou, jejíž řešení již není v kompetenci pracovníků poradny.