SÍDLO PORADNY

Chelčického 2, 379 01 Třeboň

Služba je poskytování je v bezbariérových prostorách v centru města, 5 minut chůze od náměstí. Poradna je umístěna v přízemí domu, svojí nízkoprahovostí je tak snadno přístupná pro uživatele služby.

OCH Třeboň

 

KONTAKTY

kancelář Oblastní charity Třeboň: 384 72 14 27

sociální pracovnice: 775 566 971; 777 566 971

Email: charita.trebon@seznam.cz

 

KONZULTAČNÍ HODINY

pondělí 9.00 - 11.30    12.00 - 16.00

úterý     ZAVŘENO

středa   9.00 - 11.30     12.00 - 16.00

čtvrtek 8.00 - 12.00

pátek   ZAVŘENO

 

POSLÁNÍ

Občanská poradna v Třeboni je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci. Nabízí podporu při zvládání a řešení obtížných životních situací člověka a pomoc při lepší orientaci v jeho právech, oprávněných zájmech a povinnostech.

 

OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA

Osoby, které potřebují pro zvládnutí své obtížné životní situace informace o tom, jaké mají práva a povinnosti, o možnostech řešení své situace a o dostupných službách. Služba je určena zejména osobám, které jsou limitovány v uplatnění ve společnosti pro svůj věk, nepříznivý zdravotní stav, sociální situaci, sociálně znevýhodňující prostředí, životní návyky, způsob života.

 

Služby poradny nejsou určeny:

 • cizincům bez znalosti českého jazyka a bez tlumočníka
 • osobám bez tlumočníka, které se dorozumí pouze znakovou řečí
 • osobám jevícím známky požití alkoholu či jiných omamných látek a které nejsou schopny komunikace na úrovni potřebné k využití služby
 • osobám s projevy agresivního chování (verbální a neverbální projevy agrese, např. výhrůžky, křik, slovní napadání, poškozování zařízení, útočný postoj), které ohrožuje pracovníky nebo ostatní uživatele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   

Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána ústní a adekvátně srozumitelnou formou sociálním pracovníkem.

CÍLE SLUŽBY

1. cílem je uživatel, který se na základě obdržených informací, rad a podpory orientuje ve své obtížné životní situaci a získává možnost ji řešit                                                                                                                
2.cílem je posilovat dovednost uživatelů samostatně a aktivně jednat                                

                                                                                                                                                                                                                     ZÁSADY

  • individuální přístup k uživateli (respektování volby a potřeb uživatele; podpora nezávislosti uživatele a důraz na jeho osobní zodpovědnost)
  • anonymita
  • diskrétnost
  • nestrannost
  • bezplatnost

 

FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

ambulantní forma služba

 

KAPACITA SLUŽBY

Okamžitá kapacita ambulantní formy: max. 1 osoba

Okamžitá kapacita je stanovena tak, že v jednom okamžiku může jeden pracovník poskytnout službu 1 klientovi.

 

ÚHRADA ZA SLUŽBU

Uživatelům je služba poskytována bezplatně.

 

SLUŽBA OBSAHUJE TYTO ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb (poskytnutí informací klientovi o dalších subjektech, které nabízejí potřebnou pomoc při řešení situace klienta, či zprostředkování kontaktu s těmito subjekty, doprovod klienta na úřady, školy či další instituce)
 2. sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání (poskytování socioterapeutických činností vede k udržení či rozvoji osobních a sociálních schopností a dovedností, které podporují začleňování osob).  
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (podpora uživatele při vyřizování záležitostí např. na úřadech, u pronajímatelů bytů, věřitelů, dodavatelů energie, plynu formou doprovodu nebo předáním informací, instrukcemi či nácvikem)

 

Poradna zajišťuje poradenství v oblastech:

 • pracovně – právní vztahy
 • majetkoprávní vztahy
 • řešení dluhů (exekuce, insolvence, rodinný rozpočet apod.)
 • sociální dávky
 • bydlení a sousedské vztahy
 • rodina a mezilidské vztahy
 • domácí násilí
 • základy práva v ČR
 • sociální terapie

Poradna poskytuje také specializované poradenství v oblasti dluhové problematiky, proto je sociální pracovník odborně vybaven pro pomoc a podporu uživatelů v celém procesu řešení jejich zadlužení (např. vyjednávání s věřiteli, sestavení splátkového kalendáře, rodinného rozpočtu, jednání s exekutory, pomoc s podáním návrhu na oddlužení k soudu, podpora uživatele po dobu plnění podmínek oddlužení). S tím souvisí podpora uživatele i v dalších oblastech života, které jsou často dluhy dotčeny (zaměstnání, bydlení, vztahy).

Nedílnou součástí služby odborného sociálního poradenství je poskytnutí základního poradenství a předání potřebných informací zájemcům o službu, kteří se obrátí na poradnu s problematikou, jejíž řešení již není v kompetenci pracovníků poradny.

Hodnocení služby 2017 - Vyhodnocení dotazníků spokojenosti klientů